Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ανέργους να γίνουν βουλευτές!

Απίστευτο, κι όμως ελληνικό. Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, έχει καταχωρηθεί στη λίστα των επαγγελμάτων και αυτό του βουλευτή! Προφανώς η διοίκηση του Οργανισμού διαθέτει περίσσευμα χιούμορ, σε μια εποχή που η ανεργία καλπάζει προς δυσθεώρητα ύψη.
Μάλιστα, στην ενότητα “συνθήκες εργασίας”, ο ΟΑΕΔ μας ενημερώνει πως ο βουλευτής “εργάζεται σε πολύ καλές συνθήκες, σε κατάλληλα διαμορφωμένο γραφείο με καλό φωτισμό και άνεση χώρου” και πως “συνήθως, δέχεται στο πολιτικό του γραφείο τους συνεργάτες του, όπου μελετούν τα διάφορα θέματα, διατάγματα και νόμους που συζητούνται στη Βουλή”. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει ένας βουλευτής, συγκαταλέγονται σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ η δημοκρατική συνείδηση, η κοινωνικότητα, το ήθος, η τιμιότητα, η μαχητικότητα, η εργατικότητα, η ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, η διάθεση προσφοράς για τον τόπο του, η συνέπεια, η οργανωτικότητα, η μεθοδικότητα, αλλά και η δημιουργία μιας ουσιαστικής και ειλικρινούς σχέσης με τους ψηφοφόρους του αποτελούν απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του έργου του. Αν πράγματι ίσχυαν όλα αυτά τότε σίγουρα δεν θα είχε φτάσει η χώρα εδώ που βρίσκεται σήμερα!
Δείτε εδώ αναλυτικά πως ενημερώνει ο ΟΑΕΔ τους ανέργους για το επάγγελμα -όπως το χαρακτηρίζει- του βουλευτή:
Περιγραφή Επαγγέλματος: Η εκπροσώπηση των πολιτών στο Κοινοβούλιο και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους για τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους είναι η κύρια αποστολή του βουλευτή. Ειδικότερα, ο βουλευτής συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής και, μεταξύ άλλων, ασκεί διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι: η επεξεργασία, η παραγωγή και η θέσπιση νόμων, η ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, η ψήφιση του προϋπολογισμού, η επικύρωση των Διεθνών Συμβάσεων, η αναθεώρηση, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, του Συντάγματος, η ψήφιση του Κανονισμού της Βουλής κ.ά. Ακόμη, φροντίζει, για τη διασφάλιση και την ανεμπόδιστη άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πολίτη σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής και βοηθά, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού διαλόγου, στη διαμόρφωση της πολιτικής και στην έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών που αντιπροσωπεύει. Κατ’ αυτό τον τρόπο, συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής ζωής και της θετικής επίδρασής της στην κοινωνία. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται με βουλευτές, υπουργούς και μέλη τόσο του πολιτικού κόμματος στο οποίο ανήκει όσο και των άλλων πολιτικών σχηματισμών που συμμετέχουν στη Βουλή. Τέλος, οφείλει να έρχεται συχνά σε επαφή με τους ψηφοφόρους του, ιδιαίτερα όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι στην επαρχία για να ενημερώνεται και να μεριμνά για την έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων.
Συνθήκες Εργασίας: Εργάζεται σε πολύ καλές συνθήκες, σε κατάλληλα διαμορφωμένο γραφείο με καλό φωτισμό και άνεση χώρου. Συνήθως, δέχεται στο πολιτικό του γραφείο τους συνεργάτες του, όπου μελετούν τα διάφορα θέματα, διατάγματα και νόμους που συζητούνται στη Βουλή. Εκεί δέχεται και τους πολίτες και πιθανούς ψηφοφόρους του. Τις υπόλοιπες ώρες τις περνάει στη Βουλή, όπου συμμετέχει στις συνεδριάσεις. Ο φόρτος εργασίας και οι μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας είναι συνηθισμένο φαινόμενο για το βουλευτή, αλλά οι σχετικά καλές αποδοχές του και κυρίως η αναγνώριση της προσφοράς του και η κοινωνική καταξίωση αντισταθμίζουν την ένταση, το άγχος και την κόπωσή του.
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: Η δημοκρατική συνείδηση, η κοινωνικότητα, το ήθος, η τιμιότητα, η μαχητικότητα, η εργατικότητα αλλά και η ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις συγκροτούν την προσωπικότητα του βουλευτή. Ακόμη, η διάθεση προσφοράς για τον τόπο του, η συνέπεια, η οργανωτικότητα, η μεθοδικότητα, αλλά και η δημιουργία μιας ουσιαστικής και ειλικρινούς σχέσης με τους ψηφοφόρους του αποτελούν απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του έργου του. Χρειάζεται επίσης να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες και υψηλό αίσθημα ευθύνης, όραμα, και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να συμβάλλει στην αναβάθμιση του πολιτικού χώρου όπου ανήκει ή και της πολιτικής ζωής γενικότερα. Πρέπει ακόμα να έχει ευχέρεια στο γραπτό και ιδιαίτερα στον προφρικό λόγο και να διατυπώνει με σαφήνεια και πειστικότητα τις θέσεις του. Τέλος, η δεξιότητα στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και η καλή γνώση ξένων γλωσσών τον διευκολύνουν πολύ στο δύσκολο έργο του.
Σπουδές: Συνήθως οι βουλευτές είναι πτυχιούχοι σχολών νομικής, ιατρικής, δημοσιογραφίας, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών επιστημών κ.ά. με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Η άριστη γνώση ξένων γλωσσών και της νομοθεσίας θεωρούνται βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.
Επαγγελματικά Δικαιώματα: Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος. Ο νόμος ορίζει τις δραστηριότητες που είναι συμβατές με το βουλευτικό αξίωμα, καθώς και τα σχετικά με τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα και τον τρόπο επανόδου των βουλευτών στο επάγγελμά τους μετά την απώλεια της βουλευτικής ιδιότητας. Ειδικότερα, συμβατές με το βουλευτικό αξίωμα θεωρούνται ερευνητικές, επιστημονικές, φιλανθρωπικές ή άλλες κοινωφελείς δραστηριότητες, καθώς και εκείνες που σχετίζονται με πνευματική ή καλλιτεχνική δημιουργία. Υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι από τις δραστηριότητες αυτές οι βουλευτές «δεν λαμβάνουν με οποιονδήποτε τρόπο καμία αμοιβή». Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα από συγγραφικό έργο. Ακόμη, ειδική διάταξη αναφέρει πως επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών στο κόμμα στο οποίο ανήκουν, καθώς και στους συζύγους τους και τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείς τους. Τέλος, προβλέπεται και μια σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων για την επάνοδο του βουλευτή στο επάγγελμα καθώς και για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά του δικαιώματα. Πιο συγκεκριμένα, για βουλευτές που υπηρετούσαν ως δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του Δημοσίου, φορέων της Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ή άλλης επιχείρησης, η διοίκηση της οποίας ορίζεται άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο, προβλέπεται πως με τη λήξη της θητείας ή την απώλεια της βουλευτικής τους ιδιότητας επανέρχονται αυτοδικαίως στην υπηρεσία τους. Ο χρόνος της βουλευτικής θητείας λαμβάνεται μάλιστα υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη.
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: Εργάζεται στη Βουλή, ενώ διατηρεί και το δικό του πολιτικό γραφείο. Επίσης, μπορεί να ασχολείται με συγγραφικό έργο και να λαμβάνει ενεργό μέρος σε ποικίλες κοινωνικές δραστηριότητες.
zoomnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...